กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกนกวรรณ นาคปลัด
ครู คศ.1