กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกนกวรรณ นาคปลัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3