ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :