โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
หมู่ที่ 4 บ้านคอหมู   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86120
เบอร์โทรศัพท์ 077521569
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลจันทร์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :