ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :