คณะผู้บริหาร

นางสาวจันทร์ศรีเนตร จินาเพ็ญ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน